Protocol (ereleden)

Ere – leden en leden van verdienste HSC Volleybal

In de historie van onze vereniging zijn een beperkt aantal leden tot erelid benoemd die een zeer bijzondere inzet getoond hadden ten behoeve van de vereniging. Gelukkig kent de vereniging nog steeds van deze leden en zo nu en dan worden suggesties gedaan om een lid tot erelid te benoemen. Aangezien het bestuur van mening is dat het erelidmaatschap iets bijzonders is, vinden we dat we hier op een zorgvuldige wijze mee om dienen te gaan.
Om die reden is het protocol erelidmaatschap opgesteld zodat duidelijk wordt aan welke criteria voldaan dient te worden voor de benoeming tot erelid en de wijze waarop een voordracht voor het erelidmaatschap gedaan dient te worden.

Voorwaarde

Het te benoemen erelid
• Heeft blijk gegeven van een bijzondere affiniteit met de HSC HIERDEN;
• Heeft zich geruime tijd ingezet voor de HSC HIERDEN en haar leden;
• Is (bij aanstelling) binnen het HSC Hierden actief, succesvol en onbesproken
• Langdurig actief (meer dan 25 jaar) als bestuurslid en/of bijzondere verdienste als vertegenwoordiger van het bestuur binnen of buiten de vereniging. De 25 jaren hoeven niet aaneengesloten te zijn.
• De inzet die voor de vereniging is gedaan steekt ver uit boven wat van leden verwacht mag worden.
• De bijdrage moet belangeloos zijn.
• De betrokkene moet altijd zeer loyaal en positief tegenover de vereniging en haar bestuursleden zijn geweest.
• Een erelidmaatschap is iets zeer bijzonders en ereleden worden bij hoge uitzondering benoemd.
• Kandidaat moet initiatieven hebben ontplooid die hebben geleid tot wijziging/vernieuwing van beleid.
• Een erelidmaatschap is alleen geldig bij leven.
• Ereleden betalen geen contributie en worden persoonlijk uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering

Handelswijze

HSC HIERDEN heeft maximaal tien ereleden;

1. Een voordracht moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend en kan door elk lid
van de vereniging worden gedaan. De voordracht moet voorzien zijn van duidelijke
en objectieve argumenten en is ondertekend door minimaal vijf leden.
2. Het bestuur beoordeelt of de voorgestelde kandidaat aan de criteria voldoet, tevens
wordt nagegaan of er anderszins ook geen bezwaren bestaan tegen het voorstel.
3. Indien het bestuur akkoord gaat met de voordracht wordt dit vastgelegd in de
notulen van de bestuursvergadering.
4. De onderscheiding wordt door het bestuur tijdens de eerst volgende algemene
ledenvergadering uitgereikt.
5. Indien het bestuur het voorstel afwijst wordt de betreffende indiener schriftelijk
geïnformeerd met opgave van redenen voor de afwijzing.

Het goedkeuren van een nieuw erelid door de Algemene Ledenvergadering (ALV) geschiedt in een stemronde. Het bestuur van de HSC HIERDEN kan de gegadigde die voldoet aan de boven genoemde voorwaarden voor dragen.

De ALV kan vervolgens instemmen of haar afkeuring geven met meerderheid van stemmen. Het kandidaatserelid zal pas indien deze positief is uitgevallen, op de hoogte gesteld worden van zijn of haar voordracht.

Uitnodigingen voor het vrijwilligersfeest gaan uit naar de vrijwilligers, ereleden, leden van verdienste van de HSC HIERDEN.

De HSC HIERDEN stelt haar nieuwe erelid aan haar leden voor door middel van een artikel op de website;

Het erelidmaatschap is in principe voor het leven. Enkel bij herhaald negeren van de verantwoordelijkheden die een erelidmaatschap met zich meebrengt, kan de ALV, op voordracht van het bestuur, het betreffende erelid vragen zijn of haar erelidmaatschap op te zeggen.

Inhoudelijk

Het accepteren van het erelidmaatschap van de HSC HIERDEN geeft de volgende privileges:
• Men mag bogen op de titel ‘HSC HIERDEN erelid’;
• Men wordt op de hoogte gehouden van HSC HIERDEN activiteiten en uitgenodigd voor ALV’s;
• Men krijgt voorrang bij deelname aan HSC HIERDEN activiteiten;
• Men kan aanschuiven bij het illustere, jaarlijks gehouden einde jaarfeest;
• Men mag gratis naar activiteiten waar geen gelimiteerd aantal kaarten is;
• Het accepteren van het erelidmaatschap van de HSC HIERDEN geeft de volgende verantwoordelijkheden:
• Men treedt op als ambassadeur van de HSC HIERDEN;
• Men zal regelmatig blijk geven van een geïnteresseerde houding jegens de HSC HIERDEN en haar uiteenlopende activiteiten
• Men zal HSC HIERDEN steunen waar mogelijk.

HSC HIERDEN – lid van verdienste

Handelswijze

• De HSC HIERDEN heeft geen maximum aan het aantal leden van verdienste, echter mag er niet méér dan één lid per jaar aangesteld worden;
• Het goedkeuren van een nieuw lid van verdienste moet door de
Algemene Ledenvergadering(ALV) door algemene stemmen goedgekeurd worden;
• Het lidmaatschap van verdienste is in principe voor het leven. Het lidmaatschap is eventueel schriftelijk bij het HSC HIERDEN – bestuur op te zeggen.

Voorwaarde

Het te benoemen lid van verdienste heeft zich buitengewoon en geruime tijd ingezet voor de HSC HIERDEN en haar leden.

Inhoudelijk

Van een lid van verdienste wordt verwacht dat hij of zij geen activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de doelen van de HSC HIERDEN. Bij herhaald negeren hiervan kan de ALV op voordracht van het bestuur het lid van verdienste vragen zijn of haar lidmaatschap van verdienste op te zeggen. Een lid van verdienste mag aanschuiven bij het jaarlijks gehouden einde jaarfeest.

Laatste wijziging: 01- 12- 2015